Norsk bygningsfysikkdag 25. november 2008

  • Erfaringer med nye energikrav – og hva skjer på lavenergihussiden?
  • Fuktteknikk i praksis
  • Praktiske nyheter fra forskningsfronten

Norsk bygningsfysikkdag skal være et viktig koblingspunkt mellom forskere og praktikerne. Målgruppen for dagen er derfor alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan vi skal gjøre bygninger bedre bl.a. med hensyn på energibruk og for å unngå fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne. Norsk bygningsfysikkdag arrangeres i år for fjerde gang. Arrangementet har hatt sterkt økende deltakelse siden det første gang ble arrangert i 2005, med 170 deltakere i fjor. Deltakerne kommer fra hele bransjen; entreprenører, rådgivere, byggherrer, arkitekter, takstmenn, materialprodusenter mm.

Årets arrangement har fokus både på fukt i bygninger og energi. De nye energikravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) ble innført 1. januar 2007 med en toårig overgangsperiode. Bransjen og forskningsmiljøene har siden da arbeidet videre med aktuelle løsninger for hvordan man kan oppfylle de nye kravene. Mye er på plass, men det er fremdeles endel usikkerhet mhp hva de nye forskriftene betyr for hvordan våre bygninger skal utformes. Med innstramninger i TEK for «vanlige» hus, betyr det også at hva som er lavenergi- og passivhus må defineres klarere.

Anslagsvis 60-80% av alle byggskader skyldes fukt eller følgevirkninger av fukt. Inneklimarelaterte helseproblemer knyttet f.eks. til muggvekst gjør hverdagen vanskelig for stadig flere. Dette har ført til et sterkt fokus på håndtering av fukt- og muggsoppskader, mens forbygging av fuktskader ikke har fått samme oppmerksomhet. Flere av innleggene handler derfor om hvordan man i større grad kan unngå fuktproblemer med tiltak på prosjekterings- og utførelsessiden.

Videre vil det bli gitt endel eksempler på spennende prosjekter fra forskningssiden i Norge.

Arrangementskomité
Arvid Dalehaug, amanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Stig Geving, dr.ing., SINTEF Byggforsk
Berit Time, dr.ing., SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, dr.ing., Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU
Jan Vincent Thue, professor, dr.ing., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU,
Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU og
SINTEF Byggforsk.

Seminaret er støttet økonomisk av Husbanken.

Program

09.30 Registrering av deltakere m/kaffe

10.00 Velkommen
Arild Gustavsen, prof., Institutt for byggekunst, historie og teknologi

ERFARINGER MED NYE ENERGIKRAV – OG HVA SKJER PÅ PASSIVHUSSIDEN?
Møteleder: Arild Gustavsen

10.10 Mer isolasjon i veggene – har det noen fuktkonsekvenser?
Sivert Uvsløkk, siv.ing., SINTEF Byggforsk
10.30 Kriterier for lavenergihus/ passivhus - Utkast til ny Norsk Standard
Tor Endre Lexow, Standard Norge
10.50 Luftetthet i boliger – gjennomgang av måleresultater
Thor-Oskar Relander, Ph.D-stipendiat, NTNU

11.10 Kaffepause

11.30 Eksempel på passivhuskonsept for en trehusleverandør
Trine Dyrstad Pettersen, dr.ing., Teknisk sjef, Mesterhus
11.50 Glassbygg og nye forskrifter
Marit Thyholt, dr.ing., SINTEF Byggforsk

12.10 Diskusjon

12.30 Lunsj

FUKTTEKNIKK I PRAKSIS (Møteleder: Stig Geving)

13.30 Bygningsfysikk og fukttekniske vurderinger sett fra takstmannens ståsted
Roy Malmo Nilsen, Teknisk direktør, Anticimex
13.50 Erfaringer fra Sverige med fuktsikkerhet i prosjekteringsfasen
Kristina Mjörnell, Ph.D., Sveriges Tekniske Forskningsinstitut (SP)
14.10 Tørking og oppvarming i byggefasen
Yngvar Dalen, Bautas AS

14.30 Diskusjon

14.45 Kaffepause

NYHETER FRA FORSKNINGSFRONTEN (Møteleder: Stig Geving)

15.00 Vurdering av utvendige bygningsmaterialers bestandighet vha akselerert klimaaldring
Bjørn Petter Jelle, dr.ing., SINTEF Byggforsk/NTNU
15.15 Uttørkingstid for betonggolv
Stig Geving, dr.ing, SINTEF Byggforsk
15.30 Luftfuktighet i norske boliger
Jonas Holme, Ph.D-stipendiat, SINTEF Byggforsk/NTNU
15.45 Regnlekkasjer i byggefasen gjennom skrue-/spikerinnfesting av taksløyfer
Berit Time, dr.ing., SINTEF Byggforsk
16.00 Avslutning - Nyheter, publikasjoner - Oppsummering
Stig Geving, dr.ing., SINTEF Byggforsk